MENU

Serveis

Treballem per aportar solucions a reptes de present i futur com són el canvi climàtic, l’aposta per les energies renovables o la protecció del medi ambient.

Som experts en tramitació i elaboració de documentació ambiental i cartografia territorial.

Medi ambient, territori i sostenibilitat

Assessorament en temàtica ambiental. Elaboració de documentació que doni resposta a requeriments legals o generi una base de coneixement per a la gestió ambiental i territorial.

 

 • Avaluació d’impacte ambiental de projectes
 • Avaluació ambiental de plans i programes
 • Tramitació de projectes d’energies renovables segons el Decret llei 16/2019, modificat pel Decret llei 24/2021.
 • Estudis d’impacte i d’integració paisatgística
 • Pla especials urbanístics
 • Projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable
 • Estudis i documentació vinculada a l’avaluació d’efectes del canvi climàtic
 • Estudis de dinàmica litoral
 • Estudis de dinàmica fluvial
 • Assessorament ambiental a institucions i entitats
 • Planificació i gestió d’espais naturals i del sòl no urbanitzable
 • Estudis de fauna i flora
 • Projectes de restauració
 • Autoritzacions i llicències ambientals
 • Plans de Prevenció de Residus
 • Anàlisi de Cicle de Vida
 • Petjada de Carboni i Petjada Hídrica
 • Sostenibilitat en l’àmbit de l’empresa
 • Plans de participació i comunicació
 • Avaluació de riscos naturals
 • Estudis del sòl (cates, perfils, composició, contaminació, etc.)
 • Estudis d’estabilitat del terreny i erosió

Serveis d’enginyeria

Diagnòstic i solucions tècniques i funcionals per a les necessitats que sorgeixen en el sector industrial, agropecuari, infraestructural i constructiu.

 

 • Direccions d’obra
 • Direccions ambientals d’obra
 • Projectes de regadius
 • Assessorament agrícola
 • Assessorament forestal
 • Eficiència energètica
 • Estudis acústics
 • Estudis de camps electromagnètics
 • Estudis de contaminació lumínica
 • Estudis geotècnics aplicats a la construcció
 • Aixecaments topogràfics
 • Assessorament hidrològic i enginyeria hidràulica
 • Disseny de solucions per estabilitzar sòls (talussos, erosió,…)
 • Llicències d’activitats
 • Valoracions i taxacions rústiques

Cartografia i anàlisi SIG

Digitalització i anàlisi de dades. Elaboració de plànols temàtics, informatius i d’ordenació.

 

 • Digitalització de dades
 • Anàlisi territorial
 • Anàlisis de visibilitat a partir de dades LIDAR
 • Mapes de sensibilitat ambiental
 • Mapes de capacitat d’acollida d’infraestructures
 • Aplicació SIG en temàtiques urbanístiques
 • Cartografia geològica i de riscos naturals
 • Elaboració de cartografia temàtica
 • Inventaris de camp mitjançant eines SIG
© 2021 IMBRICA. Environment & Engineering. Tots els drets reservats.